Vzhľad grafického zobrazenia údajov môže byť ovplyvnený nízkym počtom obyvateľov v obci.

Koľko nás žije na Slovensku?

Predstavujeme vám interaktívnu vekovú štruktúru obyvateľstva, ktorá umožňuje jednoduché porovnanie zloženia populácie podľa pohlavia a veku v jednotlivých rokoch na Slovensku až do najnižšej územnej úrovne.

Zastúpenie jednotlivých vekových kategórií rozdelených na mužov a ženy je zobrazené jednoduchou grafickou formou. Voľba územného parametra umožňuje výber úrovne Slovenskej republiky, kraja, okresu či jednotlivých obcí. Voľba referenčného roku je k dispozícii na časovej osi. Pomocou použitia tlačidla zamknúť/odomknúť Zamknúť/Odomknúť je možné sledovať časové zmeny dvoch vzájomne porovnateľných územných celkov.

Údaje za územie Slovenska sú k dispozícii už od roku 1945. Na nižšej územnej úrovni je možné zobraziť informácie od roku 1996.*

V prípade územného členenia miest Bratislava a Košice sú vo výbere okresov dostupné aj agregované údaje za ich okresy (Bratislava I – V a Košice I – IV).

Zdrojové údaje, na ktoré nájdete prepojenie pod grafom, sú uložené v jednotnej databáze DATAcube.

Vybranú vekovú pyramídu si môžete tlačiť alebo stiahnuť prostredníctvom tlačidla v pravom hornom rohu grafu.

Zloženie obyvateľstva podľa pohlavia a veku (k 31. 12.)

rok

0 – 14 rokov:

15 – 64 rokov:

65 rokov a starší:

MUŽI

ŽENY

* V roku 1996 sa v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. zmenilo územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky, keď bolo s platnosťou od 24. 7. 1996 vytvorených 8 krajov a 79 okresov, čím sa nahradilo územné a správne členenie SR platné do 23. júla 1996 (4 regióny – hl. m. SR Bratislava, Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko a 38 okresov).

V súvislosti so zmenou technológie spracovania demografickej štatistiky od roku 1996 je spracovanie demografických údajov za jednotlivé súbory a obsah pramenného diela odlišný od pramenných diel spracovaných do roku 1995.

Od roku 2012 sú do štatistiky narodených započítavané deti narodené na Slovensku a deti narodené v zahraničí, ktoré boli prihlásené na trvalý pobyt v SR.